DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Pro školy - Za barokem

Lektorský program je určen pro 2. až 7. třídy základních škol. Expozice, na které neexistuje pravidlo „Nesahat!“, zavede návštěvníky do období baroka. Díky audiovizuálním instalacím, virtuální realitě i zvukovým efektům se návštěvníci stanou nejen součástí děje, ale mohou ho také sami vytvářet. Děti i dospělí si tak vyzkouší, jaké to je navrhnout barokní zámek, hrát v barokním kvartetu nebo ovládnout interaktivní archifon, který sami rozsvítí a rozezvučí.

Přínosem výstavního projektu Za barokem je objasnění problematiky fenoménu baroka v zemích Koruny české se zřetelem na západočeský region.

Lektorský program pro školy staví na interdisciplinárním přístupu. Východiskem pro práci se školami bude prezentovaný tematický okruh uměleckohistorický zasazený do kulturněhistorického rámce, jehož cílem je podat přehled vývoje výtvarného umění v širším kontextu, a to především kulturních dějin Evropy se zvláštním akcentem na poměry v českých zemích a ve střední Evropě.

Téma je pociťováno jako aktuální ve vztahu ke kořenům celé novodobé historie společnosti v českých zemích. Expozice vhodně doplní výuku dějepisu a výtvarné výchovy. Zvyšující se zájem o toto období ale souvisí také s rozvojem společenských věd, které se zaměřují i na dříve okrajová témata, k nimž patřila i kultura, umění a duchovní vývoj českých zemí v 17. a 18. století, jejichž výzkum byl ovlivňován ideologickými stereotypy.

Příklad úkolu: Ruka architekta Významný barokní architekt Santini pocházel z rodiny velmi žádaného italského kameníka činného v Praze. Ve svém architektonickém díle proslul uplatněním specifického stylu nazývaného „barokní gotika“, který v sobě propojuje barokní i gotické tvarosloví a dodává mu nový obsah. Označ na pracovní ploše barokní stavbu a stavbu gotickou. Poté je vezmi, polož na sebe, a srovnej je se Santiniho stavbou. Výsledek není stejný. Pokus se tedy propojit lomený oblouk, gotické fiály a portál s barokní stavbou. Poznáš, který klášter vystavený zde na výstavě se pyšní tímto nádherným kostelem?

REZERVACE

Edukativní program je možné objednat v jakýkoliv všední den od 9:00 a od 11:00 (od 28. ledna do 17. května 2019). Na každý z časů je možné přihlásit max. 30 dětí.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Napište, prosím, e-mail, ve kterém uvedete:
Termín a čas:
Název školy:
Třída/y:
Počet studentů:
Jméno doprovázejícího pedagoga:
Kontakt: e-mail + telefon, na kterém bude pedagog dostupný v den návštěvy expozice:

E-mail prosím odešlete na adresu proskoly@depo2015.cz

Termín a čas Vám musí být písemně potvrzeny!

CENA

Lektorský program i vstup je na tuto výstavu pro žáky i pedagogický doprovod zdarma. Více informací o programu můžete získat na www.depo2015.cz, nebo na telefonu 602 288 545.

Těšíme se na Vás! Za DEPO 2015 Ing. Marcela Mašínová koordinátorka programů pro školy

tel: 602 288 545
e-mail: proskoly@depo2015.cz