DEPO2015

Facebook Twitter Youtube Instagram

Pravidla k soutěži o vstupenky na festival BLIK BLIK 2020 na Facebooku

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem spotřebitelské soutěže pořádané na události BLIK BLIK 2020 stránky DEPO2015 v rámci sociální sítě Facebook (dále jen Soutěž) je Plzeň 2015, zapsaný ústav, Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň, IČO 29109124, DIČ CZ29109124, plátce DPH (dále jen Organizátor).

Doba a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na události https://www.facebook.com/events/472362933311636/  facebookové stránky https://www.facebook.com/DEPO2015Plzen, a to v době od 9. 12. 2019 do 16. 12. 2019.

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Organizátora.

Průběh a principy soutěží: Soutěž probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/DEPO2015Plzen. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat v komentářích pod soutěžním facebookovým příspěvkem podle konkrétního soutěžního zadání. Z originálních odpovědí (příspěvek nesmí být upravován) odborná porota ve složení ze zaměstnanců Organizátora vylosuje 5 vítězných příspěvků, losování bude zveřejněno ve videu na Facebook Stories.

Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na Facebook Stories stránky https://www.facebook.com/DEPO2015Plzen a u příslušného soutěžního postu. Výherce je na základě předchozího sdělení přidán na guestlist akce, či je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na označení v komentáři o výhře pod příspěvkem do pěti dnů od jejího sdělení Organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Organizátora než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. Organizátor upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Svolení účastníka, autorská práva: Účast v soutěži vzniká vložením písemného příspěvku pod soutěžním facebookovým příspěvkem. Soutěžící je srozuměn a souhlasí s tím, že jím vložený příspěvek včetně jména Soutěžícího bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli Organizátora a za takové šíření již Organizátor neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na příspěvku souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Organizátorovi. Bude-li možné považovat některou ze součástí příspěvku za autorské dílo (např. fotografie, video, apod.), Soutěžící prohlašuje, že takové autorské dílo vložil z vlastní iniciativy a uděluje v takovém případě Organizátorovi licenci k užití díla na síti Internet bez časového, množstevního a teritoriálního omezení. Za užití příspěvku či autorského díla Soutěžícímu nepřísluší žádná, a to ani dodatečná, finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.  

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, či jiné zvolené označení Soutěžícího, které si zvolil na svém profilu, profilová fotografie, a u výherce poté jméno, příjmení, či jiné zvolené označení Soutěžícího, který se stal výhercem soutěže telefonní číslo, případně další údaje, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány Organizátorem soutěže jakožto správcem i zpracovatelem osobních údajů, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výherci soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherce, do předání výhry výherci. Organizátor má dále zájem na zařazení výherce do své marketingové databáze pro účely zasílání reklamních sdělení. Osobní údaje výherce v rozsahu jméno, příjmení, či jiné zvolené označení Soutěžícího, který se stal výhercem, a dole emailová adresa tak budou pro tento účel zpracovávány i po ukončení soutěže, a to po dobu 5 let od jejího ukončení. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem Organizátora; subjekt údajů (výherce) je proti takovému zpracování oprávněn vznést námitku. Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva: 1. právo na přistup k osobním údajům, dle kterého od Organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny, 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, 3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje Soutěžícího zpracovávány nezákonně, 4. právo na omezení zpracování osobních údajů Soutěžícího, 5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů, 6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Soutěžícího, případně proti profilování, 7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Další důležité podmínky soutěží • Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je Organizátor oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace FACEBOOK, doručení zpráv či výher.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK.

Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Organizátorovi, nikoliv Facebooku.